Naše internetové stránky používají cookies ke zlepšení navigace na našich stránkách. Pokračováním vyjadřujete svůj souhlas s jejich používáním.
Compliance a GDPR

Naše společnost má dlouhou tradici, mnoho úspěšně dokončených projektů a spokojených zákazníků. Náš program Compliance zavádí nejpřísnější etické standardy proti jakémukoli možnému riziku korupce nebo úplatkářství. Management společnosti bezvýhradně podporuje tyto etické standardy a otevřeně deklaruje nulovou toleranci ke korupci v jakékoli formě a vyžaduje bezpodmínečné dodržování etických standardů od svých zaměstnanců i smluvních partnerů.

Člen představenstva NVision 

 

Společnost pevně zachovává zásady dodržování příslušných protikorupčních právních předpisů a etického chování ve všech typech obchodních vztahů a bez ohledu na území, na kterém Společnost podniká. Společnost očekává, že všechny osoby jednající jménem nebo ve prospěch Společnosti budou dodržovat příslušné protikorupční právní předpisy. Proto Společnost zavedla tzv. Compliance program jehož nedílnou součástí je Etický a obchodní kodexProti-korupční politika a Politika Řízení střetů zájmů. Odkazy na tyto základní dokumenty jsou Vám k dispozici níže.

 

 

JEDNOTNÁ HORKÁ LINKA

Pro zprávy o možném nebo spáchaném porušení ustanovení Kodexu obchodního chování a etiky, korupce a podvodů a jiných porušení zákona souvisejících s působností Společnosti se můžete obracet na Jednotnou horkou linku jedním z následujících způsobů:

·         kliknutím na přímý odkaz www.oznam.to;

·         písemným oznámením na adresu externího zpracovatele, a to společnosti Lexnova s.r.o., Na rovnosti 12, 130 00 Praha 3;

·         telefonicky: + 420 317 079 804.

 

Při přijímání a posuzování oznámení Společnost zaručuje důvěrnost a nezveřejnění osobních údajů těch, kteří podali oznámení. Společnost také zakazuje jakoukoli formu stíhání (odvetu) proti osobám, které v dobré víře nahlásily porušení. Porušení můžete nahlásit také anonymně. Mělo by se však pamatovat na to, že není povoleno záměrně poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace.

  

ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX

Etický a obchodní Kodex je základní dokument Společnosti, který obsahuje klíčové principy pro provozování podnikání a stanovuje normy a požadavky přijaté naší Společností za účelem dodržování relevantních zákonů, čestných a etických obchodních praktik a předcházení nepřístojnému jednání. Společnost nepoužívá žádné obchodní praktiky, které jsou v rozporu s těmito pravidly a normami.

Etický a obchodní Kodex NVision Czech Republic a.s. - česky

Code of Conduct NVision Czech Republic a.s. - English versionPROTIKORUPČNÍ POLITIKA

Tato politika stanovuje klíčové principy a požadavky pro zajištění souladu s platnou protikorupční legislativou, definuje oblasti korupčních rizik a zavádí přístupy k jejich překonávání a / nebo zmírňování v Společnosti. Politika řeší rizika úplatkářství a korupce ve veřejném i soukromém sektoru.

Implementací této Politiky Společnost stanovuje následující cíle:

·           stanovit standardy odpovědného obchodního chování, zavádět a rozvíjet osvědčené postupy správy a řízení společnosti;

·           demostrovat závazek Společnosti k zásadám zákonnosti, transparentnosti a sociální odpovědnosti;

·           nastínit zásady zaměřené na prevenci jakékoli formy korupce a dodržování požadavků příslušné protikorupční legislativy při výkonu obchodní činnosti Společnosti;

·           zvyšovat úroveň kultury dodržování předpisů ve Společnosti, zvyšovat povědomí o rizicích korupce a pomáhat při objasňování a dodržování pravidel.

Protikorupční politika - Česká verzePROTI-KORUPČNÍ ŠKOLENÍ PRO TŘETÍ STRANY 

Pro mnoho společností je spolupráce s třetími stranami klíčová. Využitím dovedností a zdrojů třetích stran může společnost rozvíjet své podnikání, vstupovat na nové trhy a využívat inovace a zdroje. Může také využít svůj vliv a hlavní silné stránky k posílení svých třetích stran k růstu a přispění k tomuto procesu.

To znamená, že spoléhání se na třetí strany přináší rizika. Společnosti jsou stále více závislé na druhých a čelí značné výzvě při kontrole rozmanitých oblastí svého podnikání. I když stále více těží ze soustředění dodavatelského řetězce na kritické třetí strany, zvyšuje se tím také zranitelnost vůči rizikům, jako je úplatkářství a korupce, narušení kontinuity provozu, obavy o životní prostředí nebo nekalé pracovněprávní praktiky a právní dopady nebo poškození pověsti.

Aby se společnosti chránily před riziky, musí pečlivě vybírat své třetí strany, zajistit, aby fungovaly podle požadovaných standardů a sledovat jejich aktivity. Výzvou je, jak vybrat, řídit a monitorovat různorodé portfolio třetích stran a identifikovat, vyhodnotit a zmírnit skutečně relevantní rizika.

Naše Společnost se řídí principy dodržování protikorupčních zákonů ve všech obchodních vztazích.

Prostřednictvím tohoto protikorupčního školení NVision podporuje a vyžaduje od třetích stran, se kterými obchoduje, aby dodržovaly stejné protikorupční zásady a standardy, které jsou základem našeho společného úspěchu. Toto školení vám poskytne informace, co to znamená pro vaše každodenní podnikání s naší Společností.

Vážíme si vašeho partnerství a děkujeme, že jste si udělali čas absolvovat tento informační školicí program. 


Proti-korupční školení pro Třetí stranyPOLITIKA ŘÍZENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ

Tato politika stanoví základní principy pro řešení střetu zájmů ve společnostech NVision Czech Republic a.s. (dále jen „Společnost“) a definuje opatření zaměřená na prevenci a minimalizaci důsledků střetu zájmů za účelem posílení důvěry ve Společnost ze strany zúčastněných stran (akcionářů, investorů, zaměstnanců, zákazníků, protistran atd.).

Implementací této politiky si Společnost stanovuje následující cíle:

·           vytvoření jednotného systému pro správu střetů zájmů ve Společnosti;

·           stanovení pravidel chování v případě střetu zájmů;

·           konsolidace opatření zaměřených na prevenci a minimalizaci následků střetu zájmů;

·           soulad společnosti s mezinárodními standardy a osvědčenými postupy za účelem posílení dobré vůle společnosti, a to i na mezinárodní úrovni.

Tato politika je závazná také pro smluvní partnery / protistrany Společnosti v rozsahu stanoveném smlouvami uzavřenými s těmito osobami / subjekty. Protistrany mohou oznamovat střety zájmů, které poškozují zájmy Společnosti a (nebo) porušují příslušné protikorupční právní předpisy zasláním informací o nich na Jednotnou horkou linku (www.oznam.to) a (nebo) oznámením kontaktním osobám Společnosti oprávněným k interakci s touto Protistranou na základě smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků, a to ve formě a za podmínek uvedených ve smlouvě. Smluvním partnerům je k dispozici Formulář Oznámení střetu zájmů.

Oznámení střetu zájmů

Disclosure of Conflicts of Interest

Politika Řízení střetu zájmů

Policy Managing Conflicts of Interest

Role a odpovědnost při řešení střetu zájmů

Roles and responsibilities in Managing Conflicts of Interest

  

UNIFIED HOTLINE

To report possible or committed violations of the provisions of the Code of Business Conduct and Ethics, corruption, fraud and other violations of the law related to the Company's operations, you can contact the Unified Hotline in one of the following ways

(1) via an electronic form on the website www.oznam.to;

(2) via written notification sent to the external partner, company Lexnova s.r.o., Na rovnosti 12, 130 00 Prague 3, Czech Republic (including anonymously);

(3) by phone: + 420 317 079 804.

 

When receiving and assessing notifications, the Company guarantees the confidentiality and non-disclosure of personal data of those who have made a notification. The Company also prohibits any form of prosecution (retaliation) against persons who have reported a breach in good faith. You can also report violations anonymously. However, providing deliberately false or misleading information is not permitted.

 

Compliance manager NVision Czech Republic: e-mail compliance@nvisioncz.com


  

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto Vám poskytujeme informaci o zpracování Vašich osobních údajů a poučení o právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Firma a kontaktní údaje správce

NVision Czech Republic a.s., se sídlem Klášterní 1009, 259 01, Praha, Česká republika, IČ. 475 50 937, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10436 (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce GDPR@nvisioncz.com.

 

Níže Vás seznámíme s tím, jaké údaje o Vás zpracováváme, jaký je účel zpracování, jeho právní základ, a doba zpracování osobních údajů podle toho, v jaké roli vystupujete.

 

Jste-li návštěvník webových stránek, zpracováváme Vaši IP adresu za účelem návštěvnosti našich webových stránek a průzkum zájmu o produkty naší společnosti, po dobu jednoho dne.

 

Jste-li náš smluvní partner, zpracováváme jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail odpovědné osoby za účelem interní evidence smluvních partnerů, po dobu trvání smlouvy.

 

Jste-li náš potencionální smluvní partner, zpracováváme jméno, příjmení statutárního orgánu, případně další údaje získané z veřejných rejstříků za účelem prověření smluvního partnera z hlediska compliance, do uzavření smlouvy.

 

Jste-li uchazeč o zaměstnání v naší společnosti, zpracováváme Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, případně další údaje, které nám poskytnete v životopise za účelem obsazení pracovní pozice a uzavření pracovní smlouvy, nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to po dobu do uzavření výběrového řízení na pracovní pozici, jinak na základě Vámi uděleného souhlasu.

 

Vaše osobní údaje budou vždy zpracovávány v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou ke splnění uvedeného účelu.

 

Další informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně zaměstnanci správce.

Osobní údaje dále nebudou zpracovávány dalšími zpracovateli osobních údajů ani dalšími správci, ani nebudou poskytovány třetím osobám či jiným příjemcům.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 

Informace o předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím.

 

Informace o automatizovaném individuálním rozhodování, včetně profilování

Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, ani profilování.

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ:

  • Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
  • právo na opravu či doplnění osobních údajů;
  • právo požadovat omezení zpracování v případech stanovených právními předpisy;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v případech stanovených právními předpisy;
  • právo na přenositelnost údajů v případech stanovených právními předpisy;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech stanovených právními předpisy;
  • právo na výmaz osobních údajů;

další práva stanovená v právních předpisech.

  

DODAVATELÉ

Za účelem dodržení nahlašovací povinnosti na základě platné smlouvy s NVision Czech Republic a.s., se naši dodavatelé zavazují dodat v písemné formě seznam subdodavatelů, kterým svěřili poskytnutí služby a/anebo realizaci díla  podle této smlouvy s NVision Czech Republic a.s. (dále jen subdodavatelé)

 

Informace o těchto subdodavatelích musí být zaslána na kontaktní osobu NVision Czech Republic a.s. pokud:

 

·         subdodavatel komunikuje s veřejným činitelem jménem nebo v zájmu společnosti NVision Czech Republic a.s.;

·         subdodavatel je přidružen k veřejnému činiteli nebo je s ním spřízněn;

·         subdodavatel se dopustil porušení platných protikorupčních zákonů (pokud takové informace jsou dostupné ze spolehlivých zdrojů).

 

Použijte prosím níže dostupné formuláře pro poskytnutí informací o subdodavatelích:

 

·         Formulář pro poskytnutí informací o subdodavatelích – NVision Czech Republic a.s. (česky)

·         Formulář pro poskytnutí informací o subdodavatelích – NVision Czech Republic a.s. (anglicky)


  

Základní principy spolupráce mezi NVision Czech Republic a.s. a obchodními partnery jsou stanoveny v Etickém kodexu. S jeho zněním se můžete seznámit v textu výše.